Wat doen we?

 

Kerkgenootschap

bible2

Het Leger des Heils is in de eerste plaats een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme. Het methodisme is een stroming die in de achttiende eeuw in de Engelse (Anglicaanse) kerk opkwam en later een eigen kerkgenootschap vormde. Methodisten leggen de nadruk op een persoonlijke beleving van het geloof en willen dat geloof ook laten zien in de wijze waarop ze als christenen leven en andere mensen helpen.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals samenkomsten op zondag, pastorale zorg, bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten. Ook worden er verschillende muzikale vormingen gegeven en evenementen georganiseerd voor jong en oud, voor vrouwen en mannen, voor alleenstaanden en gezinnen,…

In deze samenkomsten kunt u uw buurman ontmoeten!
Inderdaad zijn de leden (soldaten) die elke zondag naar de eredienst (mis) gaan, mensen met een gewone beroepsbezigheid en die geen enkele vergoeding van het «Leger des Heils» ontvangen. Ze besteden hun vrije tijd aan het werk van het «Leger des Heils» en storten een geregelde bijdrage naar gelang hun mogelijkheden.
De roeping van het «Leger des Heils» is om te dienen. Op het uniform ziet u de letters «S» wat staat voor «Salvation» (redding) en «Serve» (dienen) : Gered om te dienen. Het is het logische gevolg van de leer van Christus : «Heb elkaar lief» Johannes 13:34. Echte dienst kan alleen zonder eigenbelang bestaan. Het vraagt om een geest van zelfverloochening, liefde en rechtvaardigheid.

Welzijnswerk

We geven aan iedereen perspectieven om te geloven in de toekomst. Het sociale werk is ook een werkveld van het Leger des Heils. Als onderdeel van onze diensten streven wij naar een christelijke aanpak.

Onze actie is in het bijzonder gefocust op het domein van begeleiding, opvoeding, integratie in de maatschappij. We willen bovenal dat eenieder zich kan profileren als persoon in zijn globaliteit. De identiteit en de eigenheid van een persoon maken hem zo verschillend van elk ander. We helpen deze mensen om een menswaardig leven te behouden of terug op te bouwen, zowel op familiair, educatief, schools, medisch als relationeel vlak.

Wij werken onvermoeibaar verder voor deze mensen om:

  • hen tegemoet te komen in hun noden
  • ze te motiveren
  • ze te ondersteunen in het verwezenlijken van hun doel
  • het zelfvertrouwen te versterken
  • te werken aan hun zelfstandigheid

We volgen samen met de bewoners, ouders en beroepsmensen de gemeenschappelijke doelstellingen op. Dat is de reden van onze samenwerking en een voorwaarde voor onze wederzijdse ontplooiing.

Zelf dragen we onze verantwoordelijkheid en hebben het beste voor met hen. We respecteren ook ieders eigen verantwoordelijkheid door hen te (h)erkennen als partner.

Dit houdt in dat de bewoner (en zijn vertegenwoordigers) een actieve, centrale rol heeft in dit partnerschap.

Jongerenwerk

AJIR is de jeugdafdeling voor het jongerenwerk in de korpsen van het Leger des Heils.

De naam stelt de vastberadenheid van de jongeren voor die over willen gaan tot daden.

Geworteld in het geloof in Jezus-Christus staat de Jeugdafdeling ten dienste van God en zijn naaste. Omdat elke leeftijdscategorie haar plaats heeft, geeft deze dienst bijzondere aandacht aan het voorgestelde programma. Meer informatie via de volgende link: http://ajir-ensemble.com