Skip to content

Overdenking zondag 9 mei – Majoor Mike Stannett

“Spirituele liefde” is het schilderij van de Bulgaarse kunstenares Nadia Vasileva en symboliseert spirituele liefde en Gods liefde voor alle mensen.

De boodschap van het Evangelie is eenvoudig. Het gaat allemaal over liefde.

“Meester, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes?” 37 Hij zei tegen hen: “Deze: ‘Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand.’ 38 Dat is de eerste en belangrijkste wet. 39 De tweede, die net zo belangrijk is, is deze: ‘Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.’  40 De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten.” Mattheüs 22 : 36-40

Onze harten zijn gemaakt voor liefde.

Op dit schilderij zien we een hartvorm die klopt en weerklinkt, met stralen van licht die er uit en rondom exploderen. Een goddelijk hart gevuld met liefde voor de mensheid.

De heilige Theresia van Lisieux uit Frankrijk was beroemd om haar leer van de ‘kleine weg’: zij zag de weg naar Gods koninkrijk niet in een lange lijst van heldhaftige of grandioze prestaties, maar eerder in een eenvoudige uiting van vriendelijkheid.

“Liefde bewijst zich door daden, dus hoe moet ik mijn liefde tonen?  Grote daden zijn mij verboden. De enige manier waarop ik mijn liefde kan bewijzen is door bloemen te strooien en deze bloemen zijn elk een klein offer.  Elke blik, elk woord en elke actie zijn de minste daden van liefde.”

De grootste geboden , … om uw God lief te hebben en uw naaste .

De twee zijn onafscheidelijk, je kunt het een niet doen zonder het ander.

Ze zijn het bewijs van elkaar.

Liefde is spiritueel, het komt van God.

Oorspronkelijk is het niet fysiek, het is spiritueel, het kan niet gezien, gehoord of aangeraakt worden, maar het wordt ervaren.

Net zoals het moeilijk is om het bestaan van God te bewijzen of te weerleggen, zo is het ook met Liefde. Maar we weten dat we liefde hebben ontvangen, dat we geliefd zijn geweest en dat we liefde kunnen geven.

Het is niet alleen een mooi gevoel of gedachte, het moet op de een of andere manier uitgedrukt worden om het te kunnen delen.

Zoals de heilige Theresa zei: “Elk klein offer, elke blik, elk woord zijn de minste daden van liefde”.

In de woorden van Jakobus zou je het woord ‘geloof’ kunnen vervangen door het woord ‘liefde’

Jullie zouden kunnen antwoorden: “Ík heb liefde, en jíj doet goede dingen. Als dat echt zou kunnen, laat mij dan zien dat jullie liefhebben, zonder iets te doen. Dan zal ik jullie mijn liefde laten zien door de dingen die ik doe.”   Jakobus 2:18

Laten we even nadenken …. Liefde komt uit ons hart. Wat is de kwaliteit van de liefde die we hebben voor de mensen om ons heen, begin eerst met je familie en diegenen die het dichtst bij je staan ……, ga dan naar diegenen die verder van je afstaan….. en dan naar vreemden.

Laat ons bidden. Heer, leer mij hoe ik van u moet houden.

Spiritual love , Painting by Bulgarian Artist Nadia Vasileva , “symbolizes spiritual love and
Gods love for all humans.”

The Gospel message is simple. It is all about love.

“Teacher, which is the greatest commandment in the Law?”
Jesus replied: “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’[a] This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’[b] All the Law and the Prophets hang on these two commandments.” Matt. 22v 36-40

Our hearts are made for love

In this painting we can see a heart shape beating and reverberating , with rays of light exploding out of it and all around it. A divine heart filled with love for humanity.

Saint Therese of Lisieux , France
Was famous for her teaching of ‘ The little way’ : she viewed that the pathway to God’s kingdom for her, was not a long list of heroic or grandiose achievements but rather as a simple expression of kindness.
“ love proves itself by deeds, so how am I to show my love? Great deeds are forbidden me. The only way I can prove my love is by scattering flowers and these flowers are every little sacrifice, every glance and word and doing of the least actions of love.”

The greatest commandments , …to love your God and to love your neighbor .
The two are inseparable , you can do the one without the other.
They are evidence of each other .

Love is spiritual , it comes from God.
It is not physical at its root, it is spiritual , it cannot be seen , heard ,touched but it is experienced.

Just as it is difficult to prove or disprove the existence of God , it is also similar with Love. But we know we have received love , we have been loved and we can give love.

It is not just a nice feeling or thoughts, it has to be expressed in some way for it to be shared.

Like Saint Theresa said “ every little sacrifice , every glance and word and doing of the least actions of love.”

The words of James , you could replace the word faith with the world love , “You have love; I have deeds.” Show me your love without deeds, and I will show you my love by my deeds. James 2v18.

Let us think for a moment …. Love comes from our hearts. What is the quality of love that we have for those around us , start first with your family and those closest to you……, then spread out to those within your wider life….. then to strangers .

Let us pray. Lord to me how to love you.

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top