Skip to content

Overdenking zondag 6 juni – Majoor Mike Stannett

Dit schilderij van Shaun Tan heet “Rode Tevredenheid” en stelt innerlijke gemoedstoestanden voor.

Voor mij illustreert het de eenheid van de mensheid, de wereld om hem heen en Gods Koninkrijk, als zijnde allemaal deel van elkaar.

Voor de meeste mensen is het hoogtepunt van het leven de schepping en de mysteries van het universum.

Voor christenen, voor gelovige mensen is het hoogtepunt het eeuwige leven, de geestelijke wereld, de dimensies van het leven voorbij de materiële wereld.

Wat we binnengaan na de fysieke dood ; het Koninkrijk der hemelen ; het nieuwe leven.

We verlangen ernaar dat dingen anders zijn, we zoeken antwoorden, wat is ons doel, waar gaat het leven over, wat komt hierna.

We zoeken ontsnapping aan aspecten van ons leven zoals, angst, bezorgdheid, pijn, verdriet, eenzaamheid, schuldgevoelens.

Wij willen dat het leven anders wordt, willen zelfs helemaal opnieuw beginnen, vanwege de spijt die wij hebben, de fouten die wij hebben gemaakt.

Toch liggen de antwoorden en de vervulling van ons leven vlak voor ons in de vorm van geloof in Jezus Christus.

We kunnen een nieuw leven krijgen en tevreden zijn.

Als wij Jezus in ons leven aanvaarden en een dagelijkse relatie met Hem hebben en een diepere eenheid met de Heilige Geest ontwikkelen, wordt aan al onze behoeften voldaan, zijn tevredenheid, vrede en hoop worden ons deel.

De wereld om ons heen en al haar mensen zijn bedorven door slechte daden en corruptie van gedachten en houdingen. Maar God heeft een plan om dit alles te genezen en de hele schepping samen te brengen, in harmonie.

Het begin hiervan is bij onszelf te beginnen, dan begint het op zijn plaats te vallen.

Geniet van de momenten van bezinning om deel uit te maken van Gods grote doel.

Dat zeg ik niet omdat ik ergens tekort aan zou hebben. Want ik heb geleerd om altijd genoeg te hebben, wát er ook gebeurde. 12 Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. Ik heb echt alles meegemaakt. Ik heb geleerd wat het is om genoeg te eten te hebben en ik heb geleerd wat het is om honger te hebben. Ik heb geleerd wat overvloed is en ik heb geleerd wat gebrek is. 13 Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft.    Filipenzen 4 :11-13

Contentment

This painting by Shaun Tan is called ‘Red Contentment’ representing inner states of mind.

For my purposes for me it illustrates the oneness of mankind, the world around him and Gods Kingdom , as all being part of each other

For most people the pinnacle of life is creation and the mysteries of the universe.

For Christians , for people of faith the pinnacle is eternal life , the spiritual world , the dimensions of life beyond the material world.

What we enter into after physical death .

The Kingdom of heaven .

New life.

We long for things to be different,

We seek answers , what’s our purpose , what is life about, what comes next.

We seek escape from aspects of our life, fear , anxiety, pain, grief , loneliness, guilt.

We seek for life to be different, even to start all over again, because of the regrets we have , the mistakes we have made.

Yet the answers and fulfillment of our life is right before us in the form of belief in Jesus Christ.

We can have a new life and be content.

As we accept Jesus into our lives and have a daily relationship with him and develop a deeper union with the Holy Spirit all our needs our met , contentment, peace and hope are ours.

The world around us and all its people have been spoiled from poor actions and corruption of thought and attitudes. But God has a plan to heal all of this and bring all of creation together , in harmony.

The start of this , is to start with our selves, then it will begin to fit into place.

Enjoy the moments of reflection of being part of Gods grand purpose .

“Not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ, who gives me strength.”

Philippians 4:11-13 NLT

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top