Skip to content

Overdenking zondag 30 mei – Majoor Stannett

De kunstenaar heeft glas als medium gebruikt om de Heilige Geest te illustreren die onze gebeden verlicht of interpreteert.

Als de gebeden worden uitgesproken, gedacht of uitgeademd vanuit ons hart, wordt onze geest verenigd met de Heilige Geest, die onze diepste noden vertolkt wanneer onze gesproken woorden of gedachten zo slecht tot uitdrukking worden gebracht.

“Al onze diepste verlangens zijn eigenlijk alleen maar een verlangen naar God (st. Augustinus)

Een verlangen naar liefde, naar eenheid, naar volledig verbonden zijn met het leven, naar vitaal verbonden zijn met alles.”

We zijn altijd op zoek naar meer, naar iets dat meer voldoening geeft, proberen iets te grijpen dat net buiten ons bereik ligt, iets dat altijd schijnbaar onbereikbaar is.

Wanneer onze wereldse verlangens zijn vervuld is dat slechts tijdelijk.

Zelfs met onze geestelijke verlangens willen we meer, dichterbij zijn, heiliger zijn, altijd in de tegenwoordigheid van de Heer zijn, op de bergtop blijven.

Dit zijn goede dingen om naar te verlangen. We verlangen naar dingen die anders zijn, we zoeken antwoorden, wat is ons doel, waar gaat het leven over, wat komt hierna.

We verlangen naar een nauwere band met God, een diepere eenheid met de Heilige Geest, een intense wandeling met Jezus.

Ambrosius citeert: “De sleutel tot het ontsluiten en begrijpen van de Schriften is geloof in Christus en verlichting van de geest.”

Laten we een moment stil staan bij de volgende woorden uit Romeinen 8 verzen 16 en 17a.

“Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn. 17 En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus…”

Laat de Heilige Geest zich met uw geest vermengen, uw weg verlichten en uw diepste noden vertolken.

The Artist has used the medium of glass to illustrate the Holy Spirit illuminating or interpreting our prayers.

As the prayers are spoke, thought or breathed out from our hearts, our spirit is united with the Holy Spirit, who interprets our deepest needs, that our spoken words or thoughts so poorly express themselves.

“All our deepest longings are really just a longing for God (St. Augustine)

A longing for love, for union, for fully being connected with life, for vitally being connected with everything.”

We are always looking for more, something more satisfying, trying to grasp something just out or reach, something always seemingly unobtainable.

When our  worldly desires are fulfilled it is only temporary.

Even with our spiritual desires , we want more, to be closer, to be more ‘holy’, to be ever in the Lords presence, to remain on the mountain top.

These are good things to long for. We long for things to be different,

We seek answers, what’s out purpose, what is life about, what comes next.

We long for a closer relationship with God, a deeper union with the Holy Spirit, a closer walk with Jesus.

Ambrose :  “ The key to unlocking  and understanding the scriptures is faith in Christ and illumination of the spirit.”

Let us just spend a moment reflecting on these words in Romans 8:16-17a

“16 The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children. 17 Now if we are children, then we are heirs—heirs of God and co-heirs with Christ,…”

Let the Holy Spirit mingle with your spirit, illuminate your way and interpret your deepest needs.

Meest recent nieuws

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer
Back To Top