Skip to content

Overdenking zondag 20 juni – Majoors Mike & Ruth Stannett

Dit schilderij van Hannah Dunnet, is een aquarel getiteld ‘Alpha en Omega’. Ze gebruikt Bijbelteksten om de boodschap van het nieuwe leven over te brengen. De verzen maken integraal deel uit van het landschap en voegen tegelijkertijd een andere dimensie toe door deze spirituele waarheden aan de afbeelding toe te voegen, misschien ook verwijzend naar het Evangelie van Johannes, waar staat geschreven ” in den beginne was het woord “.

Juni is een seizoen van eindigen en beginnen.

Het is het einde van het schooljaar en het begin van de zomer.

Voor afgestudeerden kan het ook het einde van school betekenen en het begin van een nieuw avontuur met de start van hun carrière.

Voor veel voorgangers van het Leger des Heils is juni vaak een tijd van het beëindigen van een aanstelling en het begin van een nieuwe.

Over iets minder dan 2 weken komt er een einde aan onze tijd in België en keren we terug naar het Verenigd Koninkrijk om een aantal weken later te starten met een nieuwe aanstelling.

Het einde en het begin kunnen een aantal verschillende emoties opwekken –

verdriet om het vertrouwde te verlaten, angst voor de onbekende toekomst,

maar ook anticipatie en opwinding voor het begin van een nieuw avontuur.

Met welk begin en welk einde we in het leven ook te maken krijgen, we kunnen “gerust zijn, want God is de Alfa en de Omega” en we kunnen erop vertrouwen dat Hij in alle omstandigheden bij ons is.

Het leven gaat over einde en begin.

Enkele beginpunten die we in ons leven meemaken zijn onder andere afstuderen op school, een nieuwe baan, een gezin stichten, verhuizen naar een nieuw huis, nieuwe vrienden,…

Enkele eindpunten waar we mee te maken kunnen krijgen zijn gezondheidsveranderingen die invloed hebben op de kwaliteit van het leven of de leefomstandigheden, het overlijden van een familielid of vriend, kinderen die verhuizen om een nieuwe start te maken, of kleiner gaan wonen,…

Sommige begin- en eindpunten zijn goed en sommige zijn dat niet.

Maar voor welk begin of einde we ook staan, we kunnen gerust zijn en weten dat God de God is van alle begin en alle einde.

Als je de Bijbel opent bij het begin, is het eerste vers dat je leest Genesis 1:1, waarin staat,

 “In den beginne schiep God de hemelen en de aarde.”

Voor alles was er God, Hij is er altijd geweest. Toen Hij de hemelen en de aarde schiep, begon Hij met alles.

In het midden van de Bijbel, in Jesaja 44 vers 6, zegt God :

« Dit zegt de Heer, de Koning en Redder van Israël, de Heer van de hemelse legers: Ik ben de Eerste en de Laatste. Er is geen andere God dan Ik. »

In Openbaring 1 vers 8, het laatste boek van de Bijbel, zien we hetzelfde :

“IK BEN  de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. IK BEN Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer.”

Alpha en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet.

Als God zichzelf de Alfa en de Omega noemt, zegt Hij dat Hij God is van A tot Z, van de eerste tot de laatste, van boven naar beneden, van de start tot de finish, van het begin tot het einde.

Zoals God er was in het begin, zo zal Hij er zijn aan het einde.

Hij is dezelfde God door ons hele verhaal heen: het goede, het slechte, het lelijke, het enge, het opwindende en het alledaagse.

Wat er in de toekomst ook gebeurt, God weet het al.

Hij heeft ze allemaal al voorbereid. Hoewel delen van ons verhaal heel onverwacht kunnen zijn, is God nooit onwetend of onvoorbereid.

Vaak vergeten we dat God de Alfa en de Omega is, het begin en het einde, en we maken ons zorgen, we zijn bang, we twijfelen

Wanneer we God om hulp vragen, kunnen we gerust zijn in de wetenschap dat God God is.

Er is niets dat God niet aankan.  Hij is bij ons aan ons begin, aan ons einde en wonderbaarlijk al de tijd daartussen.

This painting by Hannah Dunnet , is a water colour entitled ‘Alpha and Omega’. She uses Bible texts to convey the message of New life. The verses are an integral part of the landscape, at the same time adding another dimension by adding these spiritual truths to the picture, perhaps also referring to Johns Gospel “ in the beginning was the word “

June marks a season of endings and beginnings.

It is the end of the school year and the beginning of summer.

For graduates, it may also signify the end of school and the beginning of a new adventure with the start of their career.

For many officers in The Salvation Army, June is often a time to end an appointment and begin a new one.

In just under 2 weeks time, our time in Belgium will come to a close and return to the Uk to begin a new appointment in a few weeks time.

Endings and beginnings can elicit a number of different emotions—

sadness to be leaving the familiar, fear of the unknown future,

but also anticipation and excitement for the start of a new adventure.

No matter what beginnings and endings we face in life, we can “Be still because God is the Alpha and the Omega” and can be trusted to be with us in all circumstances.

Life is about endings and beginnings.

What are some beginnings that we experience in our lifetime? (Examples: graduating from school, beginning a new job, starting a family, moving to a new home, new friends,).

What are some endings we experience? (Health changes that impact the quality of life or living arrangements, death of a family member or friend, children moving out to make their new start, or downsizing to a smaller home).

Some beginnings and endings are good and some are not.

However no matter what beginning or ending we are facing, we can be still and know that God is the God of all beginnings and all endings.

If you open the Bible to the beginning, the first verse that you read is Genesis 1:1, which says,

“In the beginning God created the heavens and the earth.” 

Before anything else there was God, He has always been. When He created the heavens and the earth, He began everything.

Near the middle of the Bible, in Isaiah 44:6, God says,

“This is what the Lord says—Israel’s King and Redeemer, the Lord Almighty: I am the first and I am the last; apart from Me there is no God.” 

In Revelation 1:8, the last book of the Bible, we see the same thing,

“‘I Am the Alpha and the Omega,’ says the Lord God, ‘who is, and who was, and who is to come, the Almighty.’

Alpha and Omega are the first and last letters of the Greek alphabet.

For God to call Himself the Alpha and Omega is saying He is God from A–Z—from first to last, from top to bottom, from start to finish, from beginning to end.

As God was there in the beginning, He’ll be there at the end.

He is the same God through our entire story: the good, the bad, the ugly, the scary, the exciting, and the mundane.

Whatever happens in the future, God already knows.

He has already prepared for them all. Although parts of our story can be very unexpected, God is never caught unaware or off guard.

Often we forget that God is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, and we find ourselves worried, afraid, doubting.

When we do look to God for help, we can then be still in the knowledge that God is God

There is nothing that God cannot handle.  He is with us at our beginning, our end and wonderfully all the time in-between.

Meest recent nieuws
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
André Masende Leger des Heils

Een officier van het Leger des Heils treedt de protestantse kerk binnen.

Na 134 jaar aanwezigheid in het koninkrijk België zet de integratie van de heilsbeweging in…

Lees meer

Sporter zijn op hoog niveau en christen blijven

De 43-jarige Adam Hall is een internationale basketballer. Geboren in de Verenigde Staten in een…

Lees meer
Back To Top