Skip to content

Nature of Her – Overdenking zondag 14 maart

Aard van haar, door kunstenaar Rafi Perez

“…geworteld zijn in de realiteit, in het hier en nu, maar toch voortdurend evoluerend en groeiend naar het licht. Het is symbolisch voor onze beweging voorwaarts op deze reis.”

Deze week was de viering van ‘Internationale vrouwendag’.

Een gelegenheid om de aard en de waarden van vrouwen te benadrukken, maar ook om de aandacht te vestigen op de voortdurende problemen waarmee veel vrouwen worden geconfronteerd, zoals ongelijkheid, misbruik en objectivering.

Het bijbelse scheppingsverhaal helpt ons niet zo goed om de gelijkwaardigheid van de vrouw te begrijpen, aangezien het karakter van Eva niet alleen wordt voorgesteld als ondergeschikt aan Adam, gemaakt uit zijn rib, maar ook als de oorzaak van de val van de mensheid uit de hof van Eden door het eten van de vrucht van de boom der kennis.

Maar in Genesis 5 vers 1 en 2 staat « Toen God de mens maakte, maakte Hij hem zó, dat hij heel erg op God leek. 2 Hij maakte een man en een vrouw. Hij zegende hen en noemde hen ‘mens’. »

Gemaakt naar het beeld van God, gelijk !

Daarom waren zij als één, één vlees en één naam. Eva kreeg pas na de val een aparte naam.

Haar naam Eva betekent ‘leven’.

Eerste vrouw, eerste echtgenote, eerste moeder, ‘moeder van alle levenden’.

Ik heb nooit begrepen waarom Eva de schuld kreeg. Ja ze luisterde naar de slang/satan en werd verleid. Maar Adam was net zo zwak en net zo schuldig.

Vandaag de dag willen veel mensen niet over zonde praten of zelfs maar erkennen dat zonde werkelijk bestaat. Op die manier is er geen persoonlijke verantwoording voor gedrag, houdingen of zelfzuchtige verlangens.

Zij rationaliseren het weg, voor veel mensen komt het nooit in hun gedachten op, hoe kan er zonde zijn als er geen God is.

Jezus’ doel was en is de mensheid te redden, opdat hij/zij eeuwig leven moge ontvangen.

Of we “stijgen op” naar het licht en worden zoals Jezus, of we worden beestachtig, aangetrokken tot de lagere instincten.

De reis naar het licht, is de reis waar Christus ons op leidt.

Dit schilderij dat ‘Haar’ voorstelt, versmelt met de natuur rondom haar, bijna één met de boom , ‘de stamboom’, want zij is de moeder van de mensheid. Niet te verwarren met de heidense ‘moeder aarde’, maar de moeder van de mensheid, zonder wie er geen geboorte is.

Op deze afbeelding weerkaatst ‘Zij’ ook het licht, het licht weerkaatst ook op de vrucht van de boom, haar vrucht, haar familie, en wordt lichter als het hoger komt.

Dit is de rol van alle vrouwen, om in Gods licht te staan en het aan de mensheid te weerkaatsen, opdat de mensheid tot God kan terugkeren. Dit is de rol van alle kinderen van God.

Amen

Nature of Her, artist Raif Perez

“ …being rooted in reality , in the here and now, yet constantly evolving and growing towards the light. It’s symbolic of our movement forward in this journey.”

This week was the celebration of ‘International women’s day’

An opportunity to highlight the nature and values of women but also to highlight the ongoing issues many women face of inequality, abuse and objectification.

The biblical creation story does not help us so much to understand the equal standing of women , as the character of Eve is portrayed not only as secondary to Adam ,made from his rib, but also as the cause of the fall of mankind from the garden of Eden by the eating of the fruit from the tree of knowledge .

However in Genesis 5 v 2 it states that “God created mankind and he made them to be in the like Him  . He created them as male and female and blessed them . And when they were created he called Them humankind.”

Created in the image of God, equal !

Therefore they were as one, one flesh and one name. Eve did not receive a separate name until after the fall.

Her name  Eve means  ‘Life ‘

First woman , first wife, first mother , ‘ mother of all the living’

I never understood why Eve got the blame . Yes she listened to the snake/ satan and was tempted. But so was Adam he was equally weak and equally to blame .

Today many people don’t like to talk about sin or even recognize that sin actually exists. That way there is no personal accountability for  behavior , attitudes or selfish desires.

They rationalize it away , for many people it never enters their mind, how can there be sin if there is no God.

Jesus’ purpose was and is to save mankind , that he/ she may receive everlasting life .

Either we ‘ ascend ‘ to the light and become like Jesus , or we become bestial , attracted to the lower base  instincts.

The journey towards the light, is the journey that Christ leads us on.

This painting representing ‘Her’ blends with the nature around her, almost one with the tree , ‘the family tree’, as she is the mother of humankind. Not to be mistaken with the pagan ‘ mother earth’ but the mother of humanity , without which there is no birth .

In this picture ‘She’ is also reflecting the light, the light  reflects also off the fruit of the tree , her fruit, her family, Sunday message 14 March as it rises higher.

This is the role of All women , to stand in Gods light and reflect it to mankind , that mankind may return to God. This is the role of all children of God.

Meest recent nieuws

24 jaar ten dienste van vrouwen

Het Leger des Heils wil tegemoetkomen aan de behoeften van hulp en bescherming van vrouwen…

Lees meer

Samen het laatste stukje weg afleggen

“Het leven is schoonheid, bewonder het. Leven is een belofte, houd je eraan. Leven is…

Lees meer

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer
Back To Top