Skip to content

Ik heb hulp nodig

Foyer Georges Motte

Foyer Georges Motte is een opvangcentrum voor alleenstaande mannen vanaf 18 jaar in moeilijkheden en heeft een capaciteit van 77 bedden, erkend door de franse Gemeenschapscommissie (of COCOF). De bewoners worden opgevolgd door een sociaal-opvoedkundig team die probeert de financiële, administratieve, sociale en familiale situatie te herstellen.

Er wordt voor een ieder een individueel reïntegratie project samengesteld naargelang zijn verwachtingen, mogelijkheden en capaciteiten.

Ter plaatse vind u ook de tweedehandswinkel ‘LE24’, Kleding, kleine meubels, kleine en grote huishoudtoestellen worden aangeboden aan toegankelijke prijzen.

Ieperlaan 24 – 1000 Brussel
Tel. 02/217.61.36
Fax : 02/ 219.54.92
Directeur: Dhr. Willy KITOKO

P.C.R.: 000-0037431-86
Fortis 210-0822668-63
CBC 732-0074438-90

E-mail : [email protected]

Foyer Bodeghem

Foyer Bodeghem : Dit opvangcentrum heeft de volgende doelstellingen : opvang (zowel in een crisisperiode van korte duur als een verblijf voor een langere periode) en onderdak (het waarderen van de opvangaanvraag, de maaltijden en andere materiële behoeften) zoals ook de begeleiding (administratief, psychosociaal en medisch) van mannelijke daklozen (vanaf 21 jaar) met als doel hun reïntegratie in de maatschappij aan te moedigen. Het huis heeft een capaciteit van 80 bedden. Het centrum is via CAW-Archipel erkend door het Vlaams ministerie voor het gezin en het sociale werk.

Adres: Bodeghemstraat 27, – 1000 Brussel

Tel. 02/512.17.92
Fax : 02/512.90.08

Directeur : Mevr. Céline TAYART DE BORMS
P.C.R./K.B.C.: 000-0240937-86 en 433-1061441-92

E-mail : [email protected]

Foyer Selah

De Foyer Selah is een open opvangcentrum voor asielvragers. Dit centrum wordt gesubsidieerd door het Rode Kruis Vlaanderen. Er kunnen 92 personen worden opgevangen; een ieder is aangewezen door de dienst dispatching van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ons doel is het begeleiden van onze bewoners gedurende de 1ste fase (ontvankelijkheid) van de asielprocedure op sociaal, medisch, huiselijk, cultureel en educatief vlak. De opvang gebeurd met het respecteren van de neutraliteit van het Rode Kruis maar niet zonder de essentie van de roeping van het Leger des Heils te vergeten : het verkondigen van het evangelie. Onze bewoners worden dus uitgenodigd om in alle vrijheid deel te nemen aan onze activiteiten.

Het pedagogisch project van ons huis : tijdens het verblijf van onze bewoners proberen wij door alle activiteiten een indruk mee te geven van het leven in België. Er wordt een bijzondere nadruk gelegd op het luisteren en begeleiden.

Foyer Selah Ieperlaan 28, – 1000 Brussel

Tel. 02/219.01.77
Fax: 02/219.88.52

Directrice : Mevr. Chouchanik Achourian

E-mail : [email protected]
IBAN : BE59 2100 1055 1026  – BIC : GEBABEBB

Clair Matin

Clair Matin is een opvangtehuis voor kinderen. Er kunnen 39 kinderen worden opgevangen, jongens en meisjes tussen de 3 en 18 jaar. Het doel is om het kind op te vangen en een minimum van geborgenheid aan te bieden.
Het geven van opvoedkundige ondersteuning en affectie zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van het individu. Tevens worden er middelen en mogelijkheden ter beschikking gesteld om een regelmatige en geslaagde scholing te starten of te vervolgen.

In de mate dat het mogelijk is proberen we zoveel mogelijk het contact tussen het kind en zijn familie alsook zijn/haar oorspronkelijke afkomst te onderhouden en zijn cultuur te behoeden.

In de meeste gevallen hebben we als hoofddoel om het kind terug te plaatsen bij zijn/haar eigen familie.

Rue des Trois Rois 88
1180 Brussel

Tel. 02/376.17.40
Fax: 02/332.36.31
ING : 310-0387960-46

E-mail : [email protected]

Maison de la Mère et de l’Enfant

Het huis voor moeder en kind biedt plaats voor 14 mama’s en 21 kinderen. Onze doelstelling is het mogelijk te maken voor de mama en haar kind(eren) om (terug) te keren in de maatschappij onder zo goed mogelijke omstandigheden zowel op administratief vlak als op het medische, relationele en materiële. Ons team steunt tevens de mama in haar persoonlijke projecten (terugkeer bij compagnon, echtgenoot) zolang dit op min of meer lange termijn gunstig is voor de kinderen en haarzelf.

Drogenbossesteenweg 225
1180 Brussel

www.adsmme.org

Tel. 02/376.17.01
Fax: 02/332.11.15

E-mail : [email protected]

Directrice: Mme Evelyne Barbieux

IBAN : BE44 3100 2126 8045
BIC : BBRUBEBB

PSYCHO-SOCIALE, BUDGETTAIRE EN/OF ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING AAN HUIS.

Deze begeleiding wordt aangeboden aan alleenstaande personen, koppels en gezinnen die dit gevraagd hebben en een dergelijke begeleiding wenselijk achten om een zo autonoom mogelijk, menswaardig en zelfstandig leven te kunnen leiden om op die manier hun woongelegenheid te kunnen behouden.

Onze dienst richt zich voornamelijk op mensen die uit een onthaaltehuis komen. De realiteit leert ons dat ook heel wat andere diensten de weg naar onze dienst vinden. De aanvragen die we krijgen uit het algemeen welzijnswerk, justitie, thuishulp, schuldbemiddeling, CGGZ, en diensten binnen de psychiatrie tonen dat aan.

We begeleiden de cliënten binnen de 9 levensdomeinen, nl. woonst, inkomen, schulden en budget, dagbesteding (werk, vrije tijd, opleiding), gezondheid (psychisch en fysisch), verzekering, belasting, familie (en netwerk) en justitie. De hulpverlener maakt de cliënt wegwijs in de mogelijkheden binnen de samenleving. Er wordt van hem/haar dan ook verwacht om te voldoen aan de verscheidene expertisedomeinen om zo tegemoet te kunnen komen aan de verschillende zorgvragen. (administratie – signaleren – belangenbehartiging – motiveren – .. )

We stellen ons de vraag: “Hoe creëer ik als hulpverlener de omgeving die mijn cliënt in staat stelt om zijn eigen kracht te ontdekken, die hem in staat stelt zijn eigen problemen aan te pakken. Hoe kunnen we de veerkracht van onze cliënt (en zijn/haar omgeving) verhogen?”

Alvorens het hulpproces wordt gestart, bekijken we de vraag van de cliënt. We toetsen zijn of haar mogelijkheden en vaardigheden. Ook bekijken we de situatie met onze hulpverlenerbril en reiken we van hieruit eventuele werkpunten aan. Uiteindelijk leggen we beide visies samen en op basis daarvan wordt een begeleidingweg voorgesteld. In samenspraak met de cliënt wordt de begeleiding al dan niet aangepast en/of opgestart. Ook de duur en de intensiteit van de begeleiding wordt bepaald in samenspraak met onze cliënt.

Tijdens de begeleiding trachten we de cliënt inzicht te geven in zijn eigen leefsituatie, een overzicht te bieden van zijn problemen, hem vaardigheden bijbrengen en in zichzelf latengeloven. Zelfredzaamheid verhogen is een langzaam proces met als doel de cliënten steeds minder afhankelijk te maken van de hulpverlening. Wat in het geval van langdurige begeleidingen een contradictorische bijtoon geeft.

Gemiddeld streven we naar ongeveer 1 begeleidingscontact per week. Maar dit is wederom afhankelijk van de noden en behoeften van de cliënt. Het gaat om een huisbezoek of een gesprek op de dienst zelf. Onze focus ligt echt bij de huisbezoeken. Hoe een persoon leeft, zegt veel over de manier waarop hij/zij in het leven staat, over hoe hij/zij zich voelt.

Bij een groot aantal van onze cliënten is de eenzaamheidsproblematiek sterk aanwezig. We schenken hier dan ook extra aandacht aan. Onze bezoekjes ‘leren’ hen om bezoek te ontvangen, ‘leren’ hen om fier te zijn op hun eigen stek. Samen met hen zetten we rustig stappen om uit het isolement te breken.

We stellen een gevarieerd aanbod voor van diverse activiteiten (kookavonden, uitstappen, reizen, kerstfeest, barbecue, e.d.m.) waar de cliënten vrijblijvend al dan niet kunnen aan deelnemen.

Onze kernactiviteiten bestaan uit:

 • opvolging van de sociale administratie
 • budgetbegeleiding of budgetbeheer
 • opvoedingsondersteuning
 • begeleidingsgesprekken, zowel op het individuele als op het groepsniveau
 • begeleiding bij het zoeken en behouden van een aangepaste woongelegenheid
 • begeleiding bij het zoeken en behouden van werk
 • praktische hulp
 • het aanreiken en zoeken van mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding
 • het stimuleren van de relationele context
 • psychosociale begeleiding
 • casemanagement
 • het bieden van nazorgIndien nodig schakelen we voor bepaalde problemen gespecialiseerde diensten in.

Men moet zich in een (dreigende) problematische woonsituatie bevinden.

Om de slaagkansen, zowel voor de cliënt als voor de dienst, te optimaliseren, gaan we bij de selectie van de kandidaten uit van enkele, vooraf bepaalde, criteria die soepel toegepast worden:

 • Begeleiding moet een van de eerste vragen zijn. Indien men enkel komt met een vraag naar een woning, geeft dit aan dat mensen niet gemotiveerd zijn om een begeleiding te volgen. We zagen in het verleden dat zulke mensen afhaakten zodra ze een woning hadden gevonden. Daarom voeren we nu meer gerichte intakegesprekken. Als blijkt dat er enkel een vraag naar woning aanwezig is, verwijzen we door naar de door ons gekende sociale verhuurkantoren. We schrijven bij een eerste contact mensen ook niet meer in bij IRIS, het sociaal verhuurkantoor waarmee we samenwerken. We leggen hen de doelstellingen en manier van werken uit en vragen de mensen dan terug contact op te nemen als ze nog steeds geïnteresseerd zijn.
 • Een derde vereiste is dat er zich bij de kandidaat geen acute verslavingsproblematiek manifesteert. Een verslaving op zich is geen tegenindicatie voor begeleiding, zolang de cliënt aan deze problemen wil werken. De verslaving mag echter het zelfstandig wonen niet onmogelijk maken.
 • De toekomstige cliënten moeten voldoende zelfredzaam zijn om het alleen- of samenwonen aan te kunnen en gemotiveerd zijn om met ondersteuning iets aan hun situatie te veranderen.

Een hulpverlener en zijn client zijn ……. evenwichtkunstenaars !

Als koorddansers wagen we ons samen met de cliënten op een dunne koord, met de gapende diepte onder hen die tot in hun binnenste aanvoelt als een beangstigende leegte.

Ze zien alleen het koord en de diepte en voelen zich onveilig.

Het vertrouwde vlak waar ze op stonden, moeten ze nu achter hen laten.

Ze vertrekken onzeker en vervaarlijk balancerend.

De stok is onhandig, veel te groot en te zwaar, het lijkt een last meer dan een hulp.

Het evenwicht is broos en dient de hele tijd bijgesteld te worden door uitgerekende, gepaste bewegingen te maken met de lange stok.

We beginnen aan te voelen op welk moment welke beweging kan gemaakt worden met de lange armen.

Het helpt ons om nog enkele stappen te maken.

Een aantal keer dreigen ze te vallen en verstijven ze van angst.

De drang naar het vertrouwde vlak achter hen is enorm, het roept hen tot zich, ze willen niet meer verder. Het lukt ons om helemaal stil te staan, ons adem in te houden.

Ze wagen het dan toch om hun hoofd recht te stellen en eindelijk kunnen we onze ogen richten op het andere uiteinde van de koord.

We ontwaren het vlakke stuk, waar ze stevig op zullen kunnen staan eens we, steeds het evenwicht bijstellend, verder de koord op lopen.

Met de eens kleine, eens iets grotere stappen gaan ze vooruit.

Ze beginnen één te worden met de koord, we percipiëren ze niet meer als dun.

Ze begint stevig en vertrouwd aan te voelen, we leren ze kennen door ermee verbonden te zijn.                                                                                                         (Ambre Buldo, april 2015) 

Contact:

Directeur : Mevr. Annelies Vanbeckevoort

Sint-Annakerkstraat, 102
1081 Koekelberg

Tel : (02) 414.19.16
Fax: (02) 411.42.20

E-mail: [email protected]

[email protected]

Voedselhulp

De dienst Familiehulp wordt door geen enkele subsidie ondersteund en kan draaien dankzij de giften die de Sociale Werken van Leger des Heils voor deze dienst ontvangt en de voedingsproducten, geschonken door de Voedselbank, het B.I.R.B., de Europese Commissie, kleinhandelaren,… Dankzij deze steun is het mogelijk om twee keer per week een voedselpakket te schenken aan 350 gezinnen (+/- 1000 personen) afkomstig uit Brusselse gemeenten.

Om een voedselpakket te ontvangen, moeten de gezinnen doorverwezen zijn door het OCMW en bekijken we de individuele/familiale situatie. Dit maakt het mogelijk om pakketten enkel uit te delen aan mensen die in een moeilijke situatie zitten maar geeft ook de gelegenheid om ze te ondersteunen op vlak van administratie (advocaat, begeleiding), familiaal (onderdak, kinderbijslag, alimentatie,…) en financiën (schuldbemiddeling,…)

Buiten Brussel, zijn er ook bedelingen op aanvraag bij onze lokale afdelingen (de korpsen)

Afhankelijk van de materiele en financiële middelen, organiseren onze officieren en vrijwilligers bedelingen van soep en brood op straat. Men kan er ook komen voor een deken, warme kleren, tenten, rugzakken,…
Een vluchtige ontmoeting is niet voldoende, het is belangrijk om tijd met ze door te brengen, ervaringen uitwisselen, raad geven, een glimlach schenken, een meelevende handdruk,… dit is slechts een klein onderdeel van de opdracht van het Leger des Heils.

Het Leger des Heils heeft drie tweedehandswinkels. We ontvangen kleding, snuisterijen, meubels,… van een gul publiek. De artikelen worden gesorteerd, gereinigd en/of soms gerepareerd en weer tegen democratische prijzen in onze winkels te koop aangeboden. Het ingezamelde geld is bedoeld om verschillende Leger des Heils-projecten te ondersteunen en stelt vrijwilligers (waarvan sommigen in onze centra wonen) in staat om ervaring op te doen op het gebied van verkoop, decoratie en recycling. 

Antwerpen

Verkoop van tweedehandsmeubels, huisraad en kledij aan betaalbare prijzen. U kan altijd spullen binnenbrengen tijdens de openingsuren van de winkel.

Ballaarstraat 94
2018 Antwerpen

Tel. 03/237.28.68
Fax. 03/294.53.50

Openingsuren van dins- tot en met vrijdag van 11u tot 16u
en elke tweede zaterdag van de maand van 11u tot 16u

E-mail : [email protected]

Espace Solidaire in Luik

Espace Solidaire van het Gemeenschapscentrum van Luik biedt kleding tegen lage prijzen aan, evenals een systeem voor humanitaire hulp aan daklozen en andere noodsituaties.

Quai des Ardennes 192, 4032 Liège

Openingsuren: dinsdag en donderdag (10u-15u)

Tel. 04 341 04 95

E-Mail : [email protected]

‘Au Fil de l’Autre’ in Quaregnon

Kleine rommelmarkt, kleding, schoenen, boeken,…
Ontmoetingsruimte : bespreken van financieel, familiaal probleem, … met een kop koffie… (deze ruimte is niet gereserveerd voor huwelijks- of andere dergelijke ontmoetingen)

Au Fil de l’Autre, 101 rue Monsville – 7390 Quaregnon
Alle maandagen, woensdagen, vrijdagen et zaterdagen van 10u tot 13u (behalve de laatste zaterdag van de maand)

E-mail : [email protected]
Site web : www.aufildelautre.be

“Le24”

Kleding, aardewerk, speelgoed, boeken en kleine apparaten worden aangeboden aan betaalbare prijzen.

We ontvangen uw voorwerp(en) ter plaatse of bij u thuis in de 19 gemeenten van Brussel. We herstellen, waarderen en recyclen uw artikelen voor het plezier van iedereen.

De winkel is gesloten tussen 24 december en 1 januari 2023. Er kunnen tijdens die periode ook geen donatie worden afgegeven.

De winkel Le24 is geopend:

Dinsdag en donderdag van 13u tot 16u30
Woensdag en vrijdag van 10u tot 16u30
Zaterdag van 10u tot 18u

Voor alle aanvragen of informatie kunt u ons contacteren:
Tel. 02/217.61.36
E-mail:[email protected]
Facebook Le24

Dienst Schuldbemiddeling

Het centrum van het Leger des Heils te Koekelberg is erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest als instelling voor schuldbemiddeling.
Het erkenningsnummer is MD/S 2.03

De dienst richt zich tot personen met financiële problemen tengevolge van een schuldenlast die, geheel of gedeeltelijk, voortvloeit uit één of meer kredietovereenkomsten (persoonlijke lening, negatief saldo van de bankrekening, aankoop op afbetaling, kredietkaarten, kredietopeningen, e.d.m.).

We begeleiden hen bij het zoeken van een haalbare oplossing ter zake waarbij de wetten op het consumentenkrediet en de collectieve schuldenregeling als referentiekader gebruikt worden.

Schuldbemiddeling gaat dus veel verder dan budgetbegeleiding (begeleiding bij het beheren van inkomsten en uitgaven) en budgetbeheer (volledige overname van het geldbeheer).

De uiteindelijke bedoeling van de schuldbemiddeling bestaat er in om personen te helpen om hun financieel evenwicht te herstellen en, in de mate van het mogelijke, hun schulden terug te betalen.
Tegeleijkertijd wordt hen gewaarborgd dat zij een menswaardig leven kunnen leiden.

De praktijk van de schuldbemiddeling:

 • Het eerste gesprek : luisteren, analyseren en informeren.
  • Inwoners van de gemeenten Koekelberg en Ganshoren kunnen gratis beroep doen op onze dienstverlening.
  • Budgetbegeleiding en –beheer.
 • Individuele schuldbemiddeling.
  • Hulp geven bij het opstellen van een verzoekschrift om aanspraak te maken op de procedure van de collectieve schuldenregeling.
  • Juridische schuldbemiddeling.
 • Door de Arbeidsrechtbank van Brussel worden wij, zowel voor Nederlandstalige als Franstalige dossiers, aangesteld als schuldbemiddelaar in het kader van de wet op de collectieve schuldenregeling.

Contact:
Directeur : Caroline Gillardin
Sint-Annakerkstraat, 102
1081 Koekelberg

Tel : (02) 414.19.16

Mail:
[email protected]

Back To Top