Skip to content

Hoe is God ? – Overdenking zondag 28 februari

De grote christelijke feesten illustreren ons hoe God is.

Zij vatten zijn waarden en karakter samen op een manier die wij kunnen interpreteren en begrijpen.

De feesten leggen waarheden vast, door een verscheidenheid aan media, verhalen, poëzie, gebeden, heropvoeringen, zang/muziek, registratie van de geschiedenis, getuigenis, ceremonie en een air van het mysterie. Dit alles om geloof op te bouwen en een relatie te voeden tussen God, onze schepper, en ons, zijn geschapen kinderen.

Het schilderij is een origineel groot abstract olieverfschilderij van Michael Henry “Man van God #2” Moderne Kunst

“Een man van God, de handen in aanbidding geheven, voelt de glorie van God gedempt in het lawaai van de chaos en vernietiging van de aarde. Zijn ogen zijn nu geopend voor de overweldigende realiteit van deze geestelijke paradox, waardoor hij zich broos en zwak voelt, toch heft hij nog steeds zijn handen in smeekbede met hoop op de kracht en visie om door te gaan. “

Pasen is een van die grote feesten die ons iets laten zien van “hoe God is”.

Doordat Jezus bereid was kwetsbaar en zwak te zijn, hulpeloos en lijdend……bij zijn kruisiging …. en later zijn kracht en goddelijkheid toonde bij zijn verrijzenis, werd hij de Christus.

De vastentijd is een periode van gemeenschap en voorbereiding.

Een tijd om na te denken over onze relatie met Jezus, om onze relatie te ontwikkelen, om Hem beter te leren kennen.

Een tijd om ons voor te bereiden op een dieper begrip en een rijkere gemeenschap met Hem.

Laten we samen het gebed van Charles de Foucauld bidden:

Vader,

Ik verlaat mij op U,

doe met mij wat U goed vindt.

Wat U ook met mij doen wilt,

ik dank U.

Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik,

als Uw wil maar geschiede in mij

en in al uw schepselen:

niets anders verlang ik, mijn God.

Ik leg mijn leven in uw handen,

ik geef mij aan U, mijn God,

met heel de liefde van mijn hart,

omdat ik u bemin;

omdat het voor mij een noodzaak

van liefde is mij te geven,

mij zonder voorbehoud op U te verlaten,

met een oneindig vertrouwen :

want U bent mijn Vader.

Amen

What God is  like ?

 

The great Christian festivals illustrate to us what God is like.

They encapsulate his values and character , in ways that we can interpret and understand.

The festivals enshrine truths, through a variety of mediums, stories, poetry, prayers, re-enactments, song/ music, record of history , testimony, ceremony and an air of the mystery. All to build faith and nurture a relationship between God our creator and us his created children.

Original Large Abstract Oil Painting by Michael Henry “Man of God #2” Modern Art,

“A man of God, hands risen in worship, feels the glory of God muffled in the din of Earth’s chaos and destruction. His eyes open now, to the overwhelming reality of this spiritual paradox makes him feel frail and weak, yet he still raises his hands in Supplication with hope for the strength and vision to carry on. “

Easter is one of those great festivals that show us something of ‘ what God is like’.

Through Jesus Being  prepared to be vulnerable and weak, helpless and suffering……at his crucifixion ….yet later showing his power and divinity  in his resurrection., becoming the Christ.

Lent is a period of communing and preparation.

A time to contemplate our relationship with Jesus, to develop our relationship , to get to know him better .

A time to prepare ourselves for deeper understanding and a richer fellowship with him.

Prayer : Charles de Foucauld

Father,

I Brandon myself into your hands

Do with me what you will

Whatever you may do, I thank you

I am ready for all, I accept all.

Let only your will be done in me and in all your creatures.

I wish no more than this , O,Lord

Into your hands I comment my soul.

I offer it to you

With all the love in my heart,

For I love you, Lord, and so need to give myself,

To surrender myself into your hands, without reserve,

And with boundless confidence,

For you are my Father.

Amen.

Meest recent nieuws

24 jaar ten dienste van vrouwen

Het Leger des Heils wil tegemoetkomen aan de behoeften van hulp en bescherming van vrouwen…

Lees meer

Samen het laatste stukje weg afleggen

“Het leven is schoonheid, bewonder het. Leven is een belofte, houd je eraan. Leven is…

Lees meer

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer
Back To Top