Skip to content

“Hemelvaart” Overdenking zondag 16 mei – Majoor Mike Stannett

Dit schilderij, getiteld “Hemelvaart” van Catherine Andrews, stelt haar visie voor van Hemelvaart toen ze 12 jaar oud was.

Dit schilderij is een mengeling van traditioneel en modern.

De discipelen onderaan het schilderij zijn bijna kerstkaart-achtig, terwijl het hemelse rijk waar de Christusfiguur naar opstijgt veel moderner en bijna mystiek is.

De beeldspraak illustreert het wereldse, elementaire leven en het overstijgen naar het hemelse, spirituele leven.

En nadat Jezus uit de dood is opgestaan, is Hij naar de hemel gegaan en naast God gaan zitten. En alle engelen en machten en krachten moeten Hem nu gehoorzamen. 1 Petrus 3:22

Op deze Hemelvaartszondag vieren wij niet alleen Christus’ opstijging naar de hemel, maar herinneren wij onszelf er ook aan dat dit een opstijging is die we zullen delen op het moment dat wij het eeuwige leven binnengaan.

In feite proeven we de smaak hiervan zelfs nu, in tijden van diep gebed en meditatie, vangen we glimpen op van hemelse glorie, van het hemelse paradijs dat wacht. Sommigen zien dit in visioenen zoals de kunstenaar, de meesten ervaren de aanwezigheid van Gods liefde die ons omringt en die ons uit deze wereld lijkt te tillen, of de vrede die we ontvangen die ons verstand te boven gaat, of wanneer we hebben geknield en vergeving hebben ontvangen of wanneer we bekrachtigd worden door de Heilige Geest.

Er is een element van overstijging die we ervaren als we ons richten op spirituele zaken en de materiële wereld loslaten, wanneer we dicht bij Christus komen.

Laten we dus vandaag de tijd nemen om naar dit beeld te kijken, onze dagelijkse problemen en druk los te laten en ons te concentreren op de gemeenschap met Christus en te ervaren hoe Zijn geest samensmelt met de jouwe, je doordrenkt met vrede…… hoop…….liefde ….. die je van dit moment in zijn tijdloze aanwezigheid brengt.

Ascension , painting by Catherine Andrews , this is a vision she had when she was 12 years old old Christ ascending into heaven.

This painting is a mixture of traditional and modern.

The disciples at the bottom of the painting are almost Christmas card like, where as the heavenly realm that the Christ figure is ascending to is much more modern and almost esoteric .

The imagery illustrates the worldly ,baser life and the transcending to  the celestial, spiritual life.

Jesus Christ who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers having been subjected to him.1 Peter 3 v22

On this Ascension Sunday not only do we celebrate Christ’s ascending to heaven, but remind ourselves this is an ascending that we to share in at the time of our entering eternal life.

In fact we taste the flavor of this even now, in times of deep prayer and meditation, we catch glimpses of heavenly glory, of the celestial paradise awaiting , some may see this in visions , as did the artist , most experience the presence of Gods love surrounding us that seems to lift us from this world, or the peace we receive that is beyond understanding, or when we have knelt and received forgiveness or when empowered by the Holy Spirit .

There is an element of transcendence we experience  as we focus on spiritual matters and let go of the material world. When we come close to Christ.

So let us today spend time looking at this picture, letting go of our daily troubles and pressures and focus on the communing with Christ and experience his spirit melding with yours , infusing you with peace… hope… love… lifting you from this moment into his timeless presence.

Meest recent nieuws

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer

Gegroepeerde woonst “Home sweet home”

Een nieuw hulpmiddel voor re-integratie in zelfstandig wonen: Hoe verlaat je een opvangcentrum om succesvol…

Lees meer
Message pâques 2024 Lyndon Buckingham

Ontdek de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham

Bekijk de Paasboodschap van Generaal Lyndon Buckingham (ondertiteling beschikbaar in opties).

Lees meer
Back To Top