Skip to content

Triomfantelijke intocht? – Overdenking zondag 28 maart

“Nu begrijp je nog niet wat Ik doe, maar later zul je het begrijpen.” Johannes 13:7

De triomfantelijke intrede van Jezus in Jeruzalem op een ezel. Velen zouden de messiaanse ondertoon hebben begrepen, maar zullen de reden van zijn komst naar Jeruzalem en de aard van de Messias verkeerd hebben begrepen. Hoewel deze woorden zijn genomen uit de tijd dat Jezus de voeten van de discipelen waste, vatten zij ook deze situatie samen.

Hoewel zij Jezus toejuichten en loofden, vooruitlopend op de ondergang van de Romeinen en uitziend naar de terugkeer van de dagen van Koning David… riepen zij om Zijn bloed in de dagen die volgden. De menigten beseften niet wat zij aan het doen waren, wie Hij werkelijk was en wat Hij zou gaan doen. Pas later begreep het volk het.

Begrijpen we het?

Zelfs vandaag beseffen weinig mensen wat Hij deed of wie Hij is.

Pas later, nadat wij ons hebben opengesteld voor de Heilige Geest en bereid zijn geweest het inzicht dat wij in ons leven hadden los te laten, omarmen wij het nieuwe leven dat Jezus ons aanbiedt. Pas dan beginnen we het te begrijpen.

Als we naar deze palmtakken kijken, is er veel verborgen, maar als we dieper in het MIDDEN van het beeld kijken, zien we dat er licht is aan het eind van de tunnel.

Het is een verwijzing naar het feit dat er het licht van het inzicht zal zijn, dat er een eeuwig leven na de dood is aan de andere kant van het kruis.

“You do not realize now what I am doing, but later you will understand.” John 13 :7

The Triumphal entry of Jesus entering Jerusalem on a donkey . Many would have understood the messianic overtones , but will have misunderstood the reason he was coming to Jerusalem and the nature of Messiah . Though these words are taken from when Jesus was washing the disciples feet, they also sum up this situation as well.

Though they were cheering Jesus , praising him and anticipating the overthrow of the Romans and a return to the good old days of King David . A few days later they were calling for his blood.

The crowds did not realize what he was doing , who he really was and what he was about to do.

Only later would they understand .

Do we understand ?

Still today many do not realize what he was doing or who he is.

It is only later, after we open ourselves up to the Holy Spirit and are prepared to let go of our understanding of our lives . Then embrace the new life offered by Jesus , do we then begin to understand .

As well look at these palm leaves , much is hidden from view , but as we look deeper into the CENTRE of the picture we see that there is light at the end of the tunnel.

It is a reference that there will be the light of understanding, that there is life everlasting after death.

The other side of the cross.

Meest recent nieuws

24 jaar ten dienste van vrouwen

Het Leger des Heils wil tegemoetkomen aan de behoeften van hulp en bescherming van vrouwen…

Lees meer

Samen het laatste stukje weg afleggen

“Het leven is schoonheid, bewonder het. Leven is een belofte, houd je eraan. Leven is…

Lees meer

Olympische Spelen in Parijs, daklozen zijn voor sommigen beschamend!

Van 26 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 8 september 2024 zijn…

Lees meer
Back To Top