clair martinClair Matin

Rue des Trois Rois 88, – 1180 Bruxelles
Tel. 02/376.17.40 – Fax: 02/332.36.31 –
E-mail : direction.clairmatin@armeedusalut.be
IBAN : BE33 3100 3879 6046  –  BIC : BBRUBEBB

Directrice: Mevr. Sylvie Vander Goten

Clair Matin is een opvangtehuis voor kinderen. Er kunnen 39 kinderen worden opgevangen, jongens en meisjes tussen de 3 en 18 jaar. Het doel is om het kind op te vangen en een minimum van geborgenheid aan te bieden.
Het geven van opvoedkundige ondersteuning en affectie zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van het individu. Tevens worden er middelen en mogelijkheden ter beschikking gesteld om een regelmatige en geslaagde scholing te starten of te vervolgen.

In de mate dat het mogelijk is proberen we zoveel mogelijk het contact tussen het kind en zijn familie alsook zijn/haar oorspronkelijke afkomst te onderhouden en zijn cultuur te behoeden.

In de meeste gevallen hebben we als hoofddoel om het kind terug te plaatsen bij zijn/haar eigen familie.


beaudeghemLe Foyer

Bodeghemstraat 27, – 1000 Brussel

Tel. 02/512.17.92 – Fax : 02/512.90.08 –
DIRECTEUR: Mr. Bob VAN HOECKE
E-mail : Foyer.bodeghem@legerdesheils.be
IBAN : BE12 4331 0614 4192  –  BIC : KREDBEBB

Dit opvangcentrum heeft de volgende doelstellingen : opvang (zowel in een crisisperiode van korte duur als een verblijf voor een langere periode) en onderdak (het waarderen van de opvangaanvraag, de maaltijden en andere materiële behoeften) zoals ook de begeleiding (administratief, psychosociaal en medisch) van mannelijke daklozen (vanaf 21 jaar) met als doel hun reïntegratie in de maatschappij aan te moedigen. Het huis heeft een capaciteit van 80 bedden. Het centrum is via CAW-Archipel erkend door het Vlaams ministerie voor het gezin en het sociale werk.


george motteFoyer Georges Motte

Ieperlaan 24 – 1000 Brussel
Tel. 02/217.61.36 – Fax : 02/ 219.54.92 –
IBAN : BE40 2100 8226 6863  –  BIC : GEBABEBB
Directeur Interimaire : dhr. Benoît DUBUISSON
E-mail : foyergmotte@armeedusalut.be

Opvangcentrum voor alleenstaande mannen in moeilijkheden
Tweedehandswinkel

Foyer Georges Motte is een opvangcentrum voor alleenstaande mannen vanaf 18 jaar in moeilijkheden en heeft een capaciteit van 77 bedden, erkend door de franse Gemeenschapscommissie (of COCOF). De bewoners worden opgevolgd door een sociaal-opvoedkundig team die probeert de financiële, administratieve, sociale en familiale situatie te herstellen.
Er wordt voor een ieder een individueel reïntegratie project samengesteld naargelang zijn verwachtingen, mogelijkheden en capaciteiten.
Het pedagogisch project van het huis is het aanleren en opnieuw aanleren van een werkstructuur. Dit is de reden waarom er van iedere bewoner wordt verwacht dat hij een bezigheid heeft binnen de foyer of een vorming volgt buitenshuis.

De bezigheden die worden aangeboden zijn gericht op onderhoud, keuken, renovatiewerken of  verkoop in onze tweedehandswinkel ‘De 24’. Het publiek wordt trouwens vriendelijk uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen. Kleding, meubels, kleine huishoudtoestellen worden aangeboden aan toegankelijke prijzen.

 

 


Foyer sellahFoyer Selah

Ieperlaan 28, – 1000 Brussel

Tel. 02/219.01.77 – Fax: 02/219.88.52 –
Directrice : Mevrouw Claire Lecocq
E-mail : selahdir@armeedusalut.be
Site internet :http://www.foyerselah.com
IBAN : BE59 2100 1055 1026  – BIC : GEBABEBB

 

 

De Foyer Selah is een open opvangcentrum voor asielvragers. Dit centrum wordt gesubsidieerd door het Rode Kruis Vlaanderen. Er kunnen 92 personen worden opgevangen; een ieder is aangewezen door de dienst dispatching van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ons doel is het begeleiden van onze bewoners gedurende de 1ste fase (ontvankelijkheid) van de asielprocedure op sociaal, medisch, huiselijk, cultureel en educatief vlak. De opvang gebeurd met het respecteren van de neutraliteit van het Rode Kruis maar niet zonder de essentie van de roeping van het Leger des Heils te vergeten : het verkondigen van het evangelie. Onze bewoners worden dus uitgenodigd om in alle vrijheid deel te nemen aan onze activiteiten.

Het pedagogisch project van ons huis : tijdens het verblijf van onze bewoners proberen wij door alle activiteiten een indruk mee te geven van het leven in België. Er wordt een bijzondere nadruk gelegd op het luisteren en begeleiden.

 


Image bâtimentBegeleiding aan Huis

St-Annakerkstraat 102, – 1081 Brussel
Tel. 02/414.19.16 – Fax: 02/411.42.20 –
IBAN : BE60 0682 1449 0770  –  BIC : GKCCBEBB
Directeur : De heer Martin Lievens
E-mail : m.lievens@legerdesheils.be

De dienst “Begeleiding aan Huis” situeert zich in de thuislozensector en heeft als doelstelling het begeleiden naar zelfstandig wonen van thuislozen en het herstellen van het sociaal netwerk, door middel van psycho-sociale en materiële ondersteuning.

Wij bieden een polyvalente begeleiding door middel van huisbezoeken, begeleidingsgesprekken, budgetaire begeleiding en/of beheer, opvolgen van de sociale administratie, begeleiding bij het zoeken en behouden van werk, aanbieden van praktische hulp.

 

De Bemiddeling

Bemiddeling is een manier om meningsverschillen en conflicten te aanvaarden en om te vormen tot een startpunt op de weg naar een oplossing.

De bemiddelaar zal daarbij aandachtig luisteren naar ieders verhaal en rekening houden met de belangen van elke betrokkene.

Hij reikt zelf geen kant-en-klare oplossing aan. Hij stuurt ook niet meteen aan op een klassiek ‘compromis’ waarbij iedereen water in de wijn moet doen.

Een bemiddelaar luistert en geeft relevante informatie. Hij zal in een duidelijk kader van afspraken de weg helpen banen, de knopen helpen ontwarren en de communicatie vlotter helpen maken.

Hij stimuleert mensen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen, die bij hen passen. Hij zal ook waken over haalbaarheid van de ideeën die naar boven komen, rekening houdend met de concrete situatie van alle betrokkenen. Als jullie het conflict willen oplossen, helpt de bemiddelaar jullie om dat ook echt te kunnen.

Soms kan het wenselijk zijn om de bereikte akkoorden niet alleen in een contract te gieten, maar ook te laten bekrachtigen door de rechtbank. Omdat onze dienst werkt met een erkend bemiddelaar, kunnen wij daar voor zorgen. Ook pro deo werk is mogelijk.

 


Het Trefpunt te Antwerpen

Ballaertstraat 94 – 2018 Antwerpen
Tel. 03/237.28.68
Fax. 03/294.53.50
E-mail : ldhwinkel@legerdesheils.be
IBAN : BE73 7320 1012 7760  – BIC : CREGBEBB

Openingsuren: dins- t/m vrijdag van 11u tot 16u
En elke eerste zaterdag van de maand van 11u tot 16u

Verkoop van tweedehandsmeubels, huisraad en kledij aan betaalbare prijzen. U kan altijd spullen binnenbrengen tijdens de openingsuren van de winkel (het liefs tussen dins- en vrijdag).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

??????????????????????????????????????????????????????????

Tweedehandswinkel ‘De 24’ in Brussel

De 24, Ieperlaan 24 – 1000 Brussel
Tel. 02/217.61.36
IBAN: BE40-2100-8226-6863

 

Openingsuren:

Dinsdag en donderdag van 13u tot 16u30
Woensdag en vrijdag van 10u tot 16u30
Zaterdag van 10u tot 18u

E-mail: magasinle24@foyergmotte.be

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tweedehandswinkel ‘Au fil de l’autre’ in Quaregnon

Kleine rommelmarkt, kleding, schoenen, boeken,…
Ontmoetingsruimte : bespreken van financieel, familiaal probleem, … met een kop koffie

Au Fil de l’Autre, 101 rue Monsville – 7390 Quaregnon
Alle maandagen, woensdagen, vrijdagen et zaterdagen van 10u tot 13u (behalve de laatste zaterdag van de maand)

E-mail : contact@aufildelautre.be
http://www.aufildelautre.be


maison de la mere et de l'enfantHuis voor moeder en kind

Drogenbossesteenweg 225, – 1180 Brussel
Tel. 02/376.17.01 – Fax: 02/332.11.15 – E-mail : lbarbieux@armeedusalut.be
Directrice: Mme Evelyne Barbieux
IBAN : BE44 3100 2126 8045  –  BIC : BBRUBEBB
http://www.adsmme.org

Het huis voor moeder en kind biedt plaats voor 14 mama’s en 21 kinderen. Onze doelstelling is het mogelijk te maken voor de mama en haar kind(eren) om (terug) te keren in de maatschappij onder zo goed mogelijke omstandigheden zowel op administratief vlak als op het medische, relationele en materiële. Ons team steunt tevens de mama in haar persoonlijke projecten (terugkeer bij compagnon, echtgenoot) zolang dit op min of meer lange termijn gunstig is voor de kinderen en haarzelf.


service aide au famillesFamiliehulp

Ieperlaan 30, – 1000 Brussel

Tel. 02/223.10.44 – Verantwoordelijke: Mevr. Sara Falise
E-mail : aideauxfamilles@armeedusalut.be

 

Maandag – dinsdag – donderdag : 9u – 11u30 / 13u – 14u30 (Inschrijvingen enkel mogelijk op maan- en donderdagochtend).

Deze dienst houdt zich bezig met het uitdelen van voedselpakketten (3 bedelingen per week) aan families wonende in één van de 19 gemeenten van Brussel. De dienst Familiehulp wordt door geen enkele subsidie ondersteunt en kan draaien dankzij de giften die het Leger des Heils voor deze dienst ontvangt. Een groot gedeelte van de inhoud van de pakketten is afkomstig van de Voedselbank, het overige wordt aangekocht door het Leger des Heils. In 2004 hebben we 1000 tot 1500 families kunnen bereiken en zo’n 9700 pakketten uitgedeeld. Het gevecht tegen de miserie blijft een dagelijks feit.
Dank aan onze gulle gever, AD Delhaize, die ons regelmatig van verse produkten voorziet zoals vis, vlees, etc…


Image bâtimentSchuldbemiddeling

St-Annakerkstraat 102 – 1081 Brussel
Directeur: M. Martin Lievens
Tel. 02/414.19.16 – Fax: 02/411.42.20
E-mail : ldhkoekelberg@legerdesheils.be
IBAN : BE60 0682 1449 0770  –  BIC : GKCCBEBB

Wij richten ons tot personen met financiële problemen tengevolge van een schuldenlast die, geheel of gedeeltelijk, voortvloeit uit één of meerdere kredietovereenkomsten.

De uiteindelijke bedoeling van de hulpverlening bestaat er in om personen te helpen hun financieel evenwicht te herstellen en, in de mate van het mogelijke, hun schulden te betalen. Tegelijkertijd wordt hen gewaarborgd dat zij een menswaardig leven kunnen leiden.

Belangrijke referentiekaders voor de schuldbemiddeling zijn tevens de Wet op het Consumentenkrediet van 12 juni 1992 (BS 09/07/91) en de Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling (BS 31/07/98).

 


villa meyerbeerVakantiecentrum Villa Meyerbeer

Route de Barisart 256, – 4900 Spa
Contactpersoon Mevr. Christel Boutet (02/274.10.58)
Tel/Fax: 087/77.49.00  –  E-mail : villameyerbeer@armeedusalut.be
IBAN : BE72 0000 0656 8516  –  BIC : BPOTBEB1
http://www.villameyerbeer.be

In het hartje van de Hoge Venen, in de Belgische Ardennen, stellen wij u ons Vakantiecentrum te Spa voor.
Gesitueerd in het midden van de bossen en op 1 km van het gekende thermale centrum.
Het gebouw heeft een capaciteit van 20 kamers met wasbak. We kunnen maximum 70 personen ontvangen. Het gebouw is in 1992 volledig gerenoveerd, alle comfort is aanwezig, inbegrepen de lift.